Nowości

Archiwum
 

Sekcja Polska w Liceum Montaigne - nauczanie w Sekcji

Sekcja Polska w Liceum Montaigne powstała w roku szkolnym 2005/2006 i zaczęła pracę na poziomie najniższej klasy gimnazjum, (czyli 6ème we francuskim collège’u) oraz najmłodszej klasy licealnej zwanej tutaj klasą 2nde .


Każdego roku przybywała nam kolejna klasa w gimnazjum i liceum, ale dopiero od roku szkolnego 2008/2009 Sekcja działa na wszystkich poziomach nauczania.

Od samego początku pojawił się problem podziału materiału wykładanych po polsku przedmiotów z francuskimi nauczycielami, którzy uczą w tych samych klasach . Dzięki doświadczeniom innych, starszych od naszej sekcji wiemy, że na początku roku w trakcie zebrań z nauczycielami francuskimi uczącymi naszych uczniów, należy dokonać podziału programu, aby z jednej strony uniknąć niepotrzebnych powtórzeń a z drugiej nie dopuścić do ominięcia jakiegoś ważnego elementu. Podział taki jest niezmiernie ważny dla nauczycieli historii i geografii, którzy dysponują jedynie połową godzin nauczania tego przedmiotu (uczeń sekcji ma 5 godzin w tygodniu historii-geografii, w tym 3 po polsku). W przypadku nauczania literatury i języka polskiego nauczyciele dysponują oczywiście większą dowolnością w doborze lektur i tekstów kultury. Jednak i tutaj ważne jest nie powtarzanie omawianych przez nauczycieli francuskich utworów lub zwrócenie szczególnej uwagi na teksty stanowiące niezbędną podstawę do zrozumienia literatury polskiej (Np. Biblia).

Dobór lektur i podręczników leży w gestii grona pedagogicznego Sekcji. Każdego roku na nowo przyglądamy się spisowi lektur oraz podręczników, aby zadecydować, czy nie dokonamy jakichś zmian. Ze względu na specyfikę potrzeb naszych uczniów wybieramy te podręczniki, które wydają się nam dla nich najodpowiedniejsze.

W tym roku szkolnym zadecydowaliśmy w gronie polonistów, że na poziomie gimnazjum, gdzie dysponujemy 4 godzinami nauczania literatury i języka polskiego podzielimy ten czas po połowie na część językowo-gramatyczną i literacką. Decyzja ta była wynikiem obserwacji zachowań językowych uczniów, którym wyraźnie brakowało zaplecza teoretycznej znajomości języka oraz praktycznych umiejętności posługiwania się językiem literackim.

Kolejnym ważnym problemem, z którym borykamy się na poziomie gimnazjum jest inny podział szkolnictwa polskiego i francuskiego. W Polsce szkoła podstawowa trwa 6 lat, potem następuje 3-letnie gimnazjum i 3-letnie liceum. We Francji szkoła podstawowa zaczyna się w wieku 6 lat, trwa 5 lat, potem następuje 4-letnie gimnazjum i 3-letnie liceum. Jeśli w Sekcjach posługujemy się polskimi podręcznikami, podział ten wymaga z naszej strony modyfikacji.

   Poziomy nauczania w szkolnictwie francuskim   
   Podręczniki wykorzystywane w Sekcjach Polskich   
6ème (najmłodsza klasa collège’u)
Klasa 5 Szkoły Podstawowej
5ème w collège’u
Klasa 6 szkoły Podstawowej
4ème w collège’u
Klasa 1 gimnazjum
3ème w collège’u
Klasa 2 i 3 gimnazjum

2nde w liceum
 Klasa I LO
1ère w liceum
 Klasa II LO
Terminale
 Klasa III LO

Obarczenie najstarszej klasy collège’u podwójną ilością podręczników zmusza nauczycieli pracujących na tym poziomie do dokonania ścisłej selekcji nauczanych treści oraz świetnej komunikacji z uczniami w celu uniknięcia podręcznikowych pomyłek. Jest to jednak metoda sprawdzona i zupełnie łatwa w realizacji.

Jeśli chodzi o nauczanie na poziomie licealnym, wpasowujemy się dokładnie w podział szkolnictwa polskiego. Jedyna trudność stanowi klasa maturalna, która wymaga od polskiego nauczyciela dużej znajomości zasad zdawania matury we Francji. Nasi uczniowie przystępują, bowiem do matury według zasad francuskich. Tak, więc obowiązuje ich jedynie zakres materiału omawiany w klasie maturalnej, część historyczno-geograficzna przygotowywana jest zgodnie z zasadami wytyczonymi przez metodyków francuskich a polonistyczna po konsultacjach z inspektorem odpowiedzialnym za nauczanie j. polskiego we Francji. Egzaminy pisemne zdawane po polsku są pierwszymi w kolejności egzaminami maturalnymi a egzaminy ustne zdawane są na samym końcu sesji egzaminacyjnej.
Jest to oczywiście dodatkowy ciężar dla naszych maturzystów, tym bardziej, że polskojęzyczne egzaminy mają bardzo duży mnożnik i mogą dostarczyć, (lub odjąć) bardzo dużą ilość punktów na maturalnym świadectwie. Dobrze zdany egzamin z przedmiotów polskojęzycznych jest najczęściej gwarantem zdanej matury lub wyróżnienia na świadectwie.

Powyższe zasady obowiązują w Sekcji Polskiej w Liceum Montaigne. Nie ma jasnej dyrektywy zmuszającej nauczycieli pozostałych Sekcji Polskich we Francji do pracy z tymi samymi podręcznikami czy lekturami. Na corocznym zebraniu wszystkich nauczycieli pracujących w Sekcjach Polskich we Francji (odbywa się ono już od lat 11-go listopada) dzielimy się uwagami dotyczącymi pracy pedagogicznej w Sekcjach, napotykanych problemów i korzystnych rozwiązań. Dyskutujemy również o podręcznikach, lekturach oraz pomocach naukowych przydatnych naszym uczniom.